Meie programm

Tõrva vald väärib parimaid ideid, meeskondlikku juhtimist ning hoolivust! Valimisliit Ühtne Kogukond programm aastateks 2021-2025 pakub uuenenud lähenemist valla arengule, alternatiivi praegusele valitsemisele ning uut tegusat meeskonda. 

Valimisprogrammi koostamisse on andnud enda panuse väga erinevad Tõrva elu edendajad. Kõik ideed ja mõtted on jätkuvalt teretulnud nii valimiste ajal kui ka pärast valimisi! 

Toetame erinevate kogukondade tegevust ja tugevdame kogukonnas meie tunnet. 

 • Loome taotlusvoorud kogukondade ja kultuuriseltside tegevuste toetamiseks ja arendamiseks, kus kõigil piirkonna tegijatel on võimalusi oma ideede elluviimiseks toetust saada.
 • Võtame kasutusele valla kõikide toetusmeetmete ja avalduste jaoks digitaalse taotluskeskkonna paberivabaks asjaajamiseks.
 • Jätkame kaasava eelarve rakendamist ja lepime kokku iga-aastase kaasava eelarve menetlemise korra. Loome tingimused, mille alusel saaksid head ideed igast piirkonnast teostatud.
 • Loome igasse piirkonda kogukonnaspetsialisti ametikoha.
 • Loome regulaarselt töötava kogukonnakärajate kokkusaamised, et saada kogukonna esindajatelt tagasisidet ja uusi ideid valla juhtimisel.
 • Loome Tõrva valla mobiilirakenduse, millega saab iga kodanik olla valla tegemistega operatiivselt kursis.
 • Parandame kriisideks valimisolekut ja tõstame elanike turvalisust koos riigiametitega. Aitame kodud koos Päästeametiga ohutumaks muuta.
 • Toetame vabatahtlikke päästjaid, Kaitseliitu ja teisi organisatsioone, kes aitavad tõsta  kogukonna turvalisust.

Tagame kvaliteetse kodulähedase põhihariduse, pingutame selle nimel, et Tõrva vallas on äge ja kaasaegne gümnaasiumiharidus ning võimalusterohke huviharidus- ja tegevus.

 • Tagame kvaliteetse kodulähedase põhi- ja alushariduse ja tõstame ägedate algatustega piirkonna haridusasutuste populaarsust.
 • Loome hariduse tugikeskuse, kus pakume võimalust kõikidele valla koolidele ja lasteaedadele saada laste ja noorte jaoks tugiteenuseid – õpilaste nõustamine, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, karjääriteenused jm.
 • Kaardistame koostöös kogukonnaga hariduse arengukavas lähiaastate haridusalased väljakutsed. Toome välja iga valla haridusasutuse tugevuse ja eripära.
 • Tagame lasteaedades ja koolides tasuta hommikusöögi ja mitmekesistame pakutavat toitu.
 • Loome Tõrva valla õpilastele ja õpetajatele stipendiumifondi enesetäiendamiseks ja premeerimiseks. 
 • Vaatame üle ja ühtlustame haridusvaldkonna palga- ja puhkusesüsteemi s.h juhtide ning tugispetsialistide tasud. Töötajate töötasu lasteaiast kuni gümnaasiumini peab olema vääriline!
 • Loome tingimused huvihariduse ja huvitegevuses pakutavate teadmiste arvestamiseks üldhariduses.
 • Loome täiskasvanuharidust pakkuvate koolituste sarja.
 • Algatame arutelu ning analüüsime ideed luua Tõrva Huvikool, mis pakub nii tantsu-, muusika-, kultuuri- kui ka kunstihuviharidust.
 • Tagame koolidele kaasaegse digitaristu ning koostöös ekspertidega leiame lahendusi uute innovaatiliste õppemeetodite juurutamisel.

Anname hoogu juurde sporditegevusele, toetame nii professionaalset kui harrastusporti ning toetame noortest lähtuvat noorsootöökorraldust.

 • Ehitame Hummulisse kogukonnakeskuse, kus on võimalik sportida, teha kultuuri- ja noorsootööd.
 • Loome nõudluspõhise huvitegevuse transpordisüsteemi, et kõikide piirkondade noored saaksid tegeleda omale meeldiva huvialaga.
 • Tõstame spordi- ja noortejuhtide töötasusid. Loome süsteemi, kus kutsega noorsoo- ja sporditöötajad saavad kõrgemat tasu.
 • Korraldame igal sügisel huvihariduse ja -tegevuse messi.
 • Loome noortele omaalgatusliku ideefondi, mille abil saavad noored oma ideid ellu viia.
 • Toetame ja viime läbi erinevaid noortele ja lastele suunatud suviseid tegevusi: malevad, laagrid, suvenoortekeskuse tegevused.
 • Viime loodus- ja täppisteaduste huviringe erinevatesse valla noortetubadesse ja koolidesse.
 • Toetame noorte ettevõtlikkust suurendavaid tegevusi: mini- ja õpilasfirmade loomist ning muid ettevõtluse vastu huvi tekitavaid tegevusi. 
 • Toetame ja kaasame valla juhtimisse Tõrva valla noorte osaluskogusid (noortevolikogud, õpilasesindused, teised noorteorganisatsioonid).
 • Loome valda ekstreemspordihuvilistele pumptrack raja ja ekstreemspordihalli.
 • Tagame suusaradade loomise ja hooldamise erinevates valla piirkondades. Näiteks Ritsus, Hummulis, Riidajas, Alal, Tõrvas ja Pikasillas.

Peame olulisteks häid, mõnusaid ja turvalisi kodulähedasi lasteaedu. Arendame mänguväljakuid valla erinevates piirkondades.

 • Tagame lastega peredele kodulähedase soodsa alushariduse.
 • Toetame eralastehoidusid.
 • Toetame ühistuid ja ehitame ise valla piirkondadesse turvalisi mänguväljakuid.
 • Toetame eelkooliealiste huvitegevust ja laiendame vallas pakutavaid huvitegevuse võimalusi.
 • Ehitame multifunktsionaalseid väliväljakuid ja jõusaale peredele.
 • Viime sisse lastega perede toetusprogrammi. 

Väärtustame meie mitmekesist ajalugu ja toome esile huvitavad ja põnevad turismiobjektid. Anname kultuurielule uue hoo ägedate festivalide ja mitmekesiste kultuuriürituste kaudu ja pakume võimalust ise kultuuri luua.

 • Loome asutuse Tõrva Muuseum, mille ülesandeks saab olema Tõrva piirkonna ajaloo uurimine, turismi arendamine ja kohalike muuseumide töö koordineerimine.
 • Toetame kultuurikollektiive ja noorte kultuuritegevust, et Tõrva valla esindajad jõuaksid osalejatena järgmistele laulu- ja tantsupidudele. Tõstame laulu- ja tantsupidude kollektiivide eestvedajate palkasid.
 • Loome stipendiumi noortele kultuuritegijatele nende koolitamiseks ja täiendamiseks. See võimaldab tagada järelkasvu kultuuris.
 • Anname kultuurielule hoogu juurde. Selleks loome Tõrva Valla Kultuurikeskused, teeme vähemalt ühe suurema ürituse kvartalis valla eri paigus ning igas endises vallakeskuses vähemalt ühe kultuuriürituse kuus ja koostame iga-aastase kultuurikalendri.
 • Käivitame Tõrva Dokumentaal- ja Väärtfilmide festivali, jätkame kinohoone renoveerimist ja toetame kino tegevust.
 • Ühtlustame kultuuritöötajate palgad ja töötame välja ühtsed põhimõtted.
 • Toome valla raamatukogud ühtse juhtimise alla ja kaasajastame raamatukogude tegevust.
 • Korrastame turismiobjekte. Uuendame objektide viitasid, hoiame turismiobjektid korras ja hooldatud. Tutvustame ja turundame meie ajaloo väärtusi.
 • Loome turismiportaali, kus on uuendatud ja kõige värskem info Tõrva valla turismi ja aktiivse puhkuse kohta nii turistidele kui ka enda elanikele.
 • Koostame Tõrva valla igasuvise tegevuskava, kus planeerime läbi kõik suvised tegevused, kaasates kogukonda ja kohalikke ettevõtjaid.
 • Anname enda panuse Tartu 2024 kultuuripealinna tegemistesse.
 • Viime lõpuni Mulgi Elamuskeskuse ehituse ning käivitame selle töö.

Loome läbimõeldud, funktsionaalse ning kõigile vallakodanikele võimalusi pakkuva avaliku ruumi..

 • Elavdame üüriturgu ning aitame noortel peredel ja siia tööle saabuvatele uutele vallaelanikele Tõrva vallas oma elu sisse seada.
 • Toetame ja nõustame korteriühistuid oma tegevustes ja toetuste taotlemisel (s.h renoveerimisel).
 • Arendame Tõrva valla supluskohti. Ehitame supelrandade juurde tualette, terrasse, istumiskohtasid, uuendame olemasolevaid atraktsioone, istumispaikasid ja laiendame Riiska supluspiirkonna ala
 • Toome avalikku ruumi suveks joogiveevõtukohad.
 • Ehitame välja õpilaskodu ja külaliskorterid.
 • Aitame luua kaugtöökohtasid Tõrva vallas.
 • Leiame keskväljaku kasutamiseks rohkem võimalusi, koostöös ettevõtjatega avame hooajalisi turgusid ja söögikohti. 
 • Aitame kogukondadel arendada ja hooldada oma piirkonna külaplatse, bussipeatuseid ja muid avalikke alasid.
 • Renoveerimine unarusse jäetud mänguväljakuid või leiame „unustatud“ mänguväljakutele uued funktsioonid (Pikasilla).
 • Arendame ja muudame atraktiivsemaks avalikud pargid (Riidaja, Tõrva linna pargid, Hummuli, Taagepera jne).
 • Tähistame rattarajad ja kõnniteed turvalisemaks kooli jõudmiseks ja teeme rattateede ja kõnniteede üleminekud sujuvamaks. 
 • Viime sisse hoonete ja piirdeaedade värvimise toetuse.
 • Ehitame kesklinna purskkaevu.
 • Analüüsime uue kultuurikeskuse rajamise vajadust Tõrva vallas.
 • Rajame kaasaegse tehnikaga ja võimalustega teatrisaali Tõrva valda.
 • Korraldame jäätmete kogumiskastide paigaldamise valla erinevatesse piirkondadesse, lisame avalikku ruumi juurde prügikaste ja lemmiklooma jäätmete kogumispunkte. 
 • Tõrva valla sissesõiduteedele paigaldame omapärased tervitussildid.
 • Toome valla visuaalses pildis esile rohkem mulgi eripära.
 • Propageerime keskkonda säästvaid algatusi, arvestame avaliku ruumi investeeringutel keskkonnasäästlikkusega.
 • Otsime lahendusi mürareostuse vähendamiseks avalikus ruumis.
 • Paigaldame koostöös riigiga liikluskaamerad liiklusohtlikesse paikadesse. 
 • Planeerime kortermajade juures paremat parkimiskorraldust ja prügimajandust. Toetame ühistuid prügimajade loomisel.
 • Teeme korda valla bussipeatused.
 • Toetame turuhoone tegevust ning aitame kaasa turukauplemise hoogustumisele kogu vallas.
 • Leiame rakenduse Pikasilla algkooli koolihoonele.
 • Muudame järk-järgult teed tolmuvabaks ning renoveerime kohalikke teid s.h kõnniteid.
 • Parandame ligipääsetavusega seonduvad probleemid liikumisraskustega inimestele.

Ühtne, läbipaistev ja kaasav juhtimisstiil iseloomustab meie meeskonda.

 • Viime läbi põhjaliku valitsemise analüüsi ja muudame valla juhtimise efektiivsemaks.
 • Kehtestame valla elanike hea kaasamise tava ja avatud valitsemise tegevusjuhendi.
 • Vaatame üle volikogu tööprotsessid, muudame volikogu töö läbipaistvamaks ja kõiki volikogu liikmeid, komisjone ja kogukonda arvestavaks.
 • Laiendame kohalikele elanikele soodustuse ja hüvede saamise ringi (tõrvaka kaart). 
 • Arendame valla e-teenuseid kiiremaks ja mugavamaks asjaajamiseks.
 • Viime läbi valla ametikohtade hindamise, et muuta palgasüsteemi läbipaistvamaks ja õiglasemaks.

Hooliv omavalitsus on kõigile olemas.

 • Vaatame üle, analüüsime ja muudame senist sotsiaaltoetuste andmise korda, et vähendada bürokraatiat ning tagada toetuste jõudmist õige sihtrühmani.
 • Suurendame rahastust inimeste eluruumide kohandamiseks.
 • Algatame koolitusprogramme lastevanematele erinevatel teemadel, mis aitavad pereelus toimuvate muutustega kohaneda. 
 • Arendame koduteenuste ja tugiisikute süsteemi, vajadusel laiendame teenuste paketti .
 • Loome vajaduspõhised teenused kogukonnakeskustesse (s.h päevakeskustesse).
 • Tõstame sotsiaalvaldkonna spetsialistide palkasid.
 • Tagame vajadusel juhtumipõhise kriisitoetuse.
 • Aitame erivajadustega noortel igapäeva tegevustega toime tulla. 
 • Tagame taskukohase sotsiaal- ja invatranspordi korralduse.

Iga Tõrva valla väärikas kodanik peab olema ühiskonnaellu kaasatud ja tal peab olema Tõrva vallas hea elada.

 • Käivitame väärikate ülikooli Tõrva vallas.
 • Toetame eakate seltsitegevust kõigis valla piirkondades.
 • Loome kogukonnakeskustesse (raamatukogud, kultuurimajad) võimalusi igapäeva toimingute tegemise toetamiseks.