Valimisliit Ühtne Kogukond fraktsiooni ettepanekud haridus- ja noortevaldkonna arengukava eelnõule

Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukavas on väga suur rõhk just koolivõrgu ümberkorraldamisele ja seda meie hinnangul liiga rutakalt ja läbimõtlemata. Juba järgmiseks õppeaastaks kardinaalselt senist haridusvõrku uuendada ei ole mõistlik ja tekitab kogukondades selgelt pahameelt.

Meie peamised ettepanekud on suunatud sellele, et teha muudatusi järk-järgult ning vaadata plaani pikemalt, kui seda on praegune arengukava eelnõu, millega peamised tegevused lõppevad 2023. aastal.

Ettepanek liita Tõrva Gümnaasiumiga kõik põhikool-lasteaiad ei ole meie arvates mõistlik. Tõrva Gümnaasium on piirkonna üks suurimaid koole, mis vajab tema juhtkonnalt 100% pühendumist kooli arendamiseks ja gümnaasiumi osa säilitamiseks. . Eelkõige tuleb teha tööd selle nimel, et õpilased valiksid kahe teise maakonna gümnaasiumi (või ka naabermaakondade koolide) asemel just koduvalla gümnaasiumi hariduse.

Lähtudes sellest alternatiivse ettepaneku, et põhikool-lasteaiad koonduksid ühtse juhtimise alla ning keskuseks saaks üks olemasolevatest põhikoolidest, kus töötaks täiskohaga direktor ja õppejuht. Kõigis maapiirkonna koolides toimuks järk-järguline kooliastmete ümberkorraldamine ning kohapeale jääksid tegevus koordineerima juhtivõpetajad, kelle ülesandeks lisaks koolitundidele on ka igapäevaste olukordade lahendamine, õpetajate nõustamine ja koolide arendamine, koos direktori ja õppejuhiga. See oleks sarnane olukorrale, mis on juba rohkem kui 5 aastat olnud Ala Põhikoolis ning viimasel paaril aastal Ritsu Lasteaed-Algkoolis, kus koolijuhi asemel on kohusetäitjad, kes lisaks õpetamisele koordineerivad igapäevaselt kooli tegevust.

Leiame, et Tõrva vallas peaks säilima vanematel ja lastel üks alternatiivne põhikooliaste 1. – 9. klassideni. See tähendab, et ühes põhikoolis võiks säilida 1. – 9. klassi, teistes koolides järk-järgult kooliastmed ümber korraldada kuni õppeaastani 2026/2027.

Arengukava analüüsi osas tahaksime näha arengukava rakendamisega seonduvaid kulusid, planeeritavaid vabanevate vahendite ümbersuunamist, ruumilise jaotuse plaani ning võimalikku ühistranspordi võrku haridusvõrgu ümberkorraldamisel. Samuti seda, milline võib olla mõju

kogukondadele ja nende jätkusuutlikkusele antud valdkondliku arengukavas planeeritavate muudatuste elluviimisel ja ka seda, mida planeeritakse teha kinnisvaraga, kui nende kasutamine sellisel kujul lõppeb.

Lisaks teeme mitmeid ettepanekuid, mida hetkel arengukavas ei ole välja toodud, aga mida kindlasti tasuks arutada.

Teeme ettepaneku leida muusikakoolile eraldi ruumid, mis vabastaks Tõrva Gümnaasiumile lisaruume tänapäeva tingimustele vastamiseks (üks-ühele õpped jne) ja annaks võimaluse muusikakoolil senisest rohkem ruumi kasutada ja olla paindlikumad.

 • ettepanek

Lisada arengukavasse optimistlik stsenaarium ja rahvastikuprognoos, millega arvestatakse sisserännet Tõrva valda, tuginedes noorte perede programmile ja erinevatele uuringutele, mille järgi huvi maale elama tulemise vastu on suurenenud.

 • ettepanek

Viia läbi haridusvõrgu kaasajastamine järkjärguliselt kuni õppeaastani 2026/2027, liites esmalt valla põhikoolid ühtse juhtimise ja koordineerimise alla ning tekitada juhtimiskeskus ühe põhikooli baasil, koos vajaliku tugipersonaliga.

 • ettepanek

Jätta alles vähemalt üks maapiirkonna põhikool 9-klassilise koolina. Alles jäetav kool peaks pakkuma õppimisvõimalust neile, kes vajavad õppeks rahulikumat keskkonda ja seda vajadusel koos majutusvõimalusega. Teistes põhikoolides tuleks III kooliastmed ümber korraldada järk-järgult kuni õppeaastani 2026/2027 ning samas tuleks analüüsida I ja II kooliastme jätkusuutlikkust pärast üleminekuaja lõppu.

 • ettepanek

Tõrva Muusikakooli tegevuse kaasajastamine ning oma õppehoone välja ehitamine ja ruumide renoveerimine näiteks Tõrva Kultuurimaja baasil.

 • ettepanek

Hinnata arengukavas riske seoses õpilaste ja elanike väljarändega juhul, kui puudub alternatiivne hariduse andmise võimalus põhikooli astmes peredele, kes soovivad oma lastele valida väiksemast õppeasutust, kui Tõrva Gümnaasium.

 • ettepanek

Õpilaskodu tegevuse jätkamine uue ühendasutuse (vaata ettepanekut 3) käigus neile, kellel puudub võimalus õppida oma kodus, Tõrva Gümnaasiumi juures ühiselamu võimaluse laiendamine gümnaasiumiõpilastele.

 • ettepanek

Mitteformaalse õppe lõimimispõhimõtete sõnastamine ja rakendamine üldhariduskoolides. Teha analüüs, milliseid õppeaineid ja mis tingimustel on võimalik läbida, arvestades mitteformaalõppe kogemust.

 • ettepanek

Tõrva Gümnaasiumi gümnaasiumiõppeastme säilitamiseks ja kvaliteedi parandamiseks tegevusprogrammi koostamine. Tõrva Gümnaasiumi propageerimine lastevanematele ja noortele mainekujunduse kaudu. 2022/2023 õppeaasta lõpuks Tõrva Gümnaasiumi arengukava koostamine.

 • ettepanek

Digitaalse taotlussüsteemide kasutusele võtmine hariduse-, kultuuri- ja noorsootöövaldkonna taotluste menetlemiseks, sealhulgas lasteaiakohtade taotlused.

 1. ettepanek

Analüüsida kunsti, tantsu, teatri ja muude kultuuri valdkondade edendamiseks ühise huviharidusasutuse loomist.

 1. ettepanek

Õpetajate järelkasvu tagamine, haridustöötajate ühtse koolitamise ja personalipoliitika kujundamine. Haridustöötajate eneseharimist toetavate ja nende mainet tõstvate projektide käivitamine. Erivajadustega õpilaste õpetamiseks vajaliku kompetentsi hoidmine ja tõstmine.

Noortele õpetajatele motivatsioonipaketi sisseseadmine (eluruumide pakkumine, stipendiumid jne).

 1. ettepanek

Ühtlustada lasteaiaõpetajatel palgad ja puhkused ning seada eesmärgiks tagada lasteaiaõpetajatele, huviharidusõpetajatele ning kutsega noorsootöötajatele vähemalt õpetaja miinimumpalk.

 1. ettepanek

Tõrva valla õpilastele ja haridus- ja noorsootöötajate stipendiumifondi loomine enesetäiendamiseks ja premeerimiseks koostöös kolmanda ja erasektoriga.

 • ettepanek

Tõrva valla uussisserändajate toetamine Eesti haridusmaastikul hakkamasaamiseks ja kogukonda integreerimiseks.

 • ettepanek

Luua hariduslike tugiteenuste keskus (näiteks Tõrva Gümnaasiumi,, Tõrva Vallavalitsuse või Tõrva Avatud Noortekeskuse alla), mis teenindaks valla lasteaedasid, noortekeskusi, üldhariduskoole, kui ka huvikoole. Samuti toetaks NEET-noorte ja erivajadustega noorte hakkamasaamist.

 • ettepanek

Viia Tõrva valla koolidesse I astmetesse kogupäevakooli kontseptsioon.

Näitena Tallinna kogupäevakool: https://www.tallinn.ee/et/pelgulinna/kogupaevakool https://gakk.ee/kogupaevakool/

Esitajad volikogu liikmed
Fraktsioon Valimisliit Ühtne Kogukond
Tarmo Tamm
Karl Kirt
Romet Piller